O nás

O nás

SPOLOČNOSŤ NOTHEGGER TRANSPORT LOGISTIK GMBH ZO ST. ULRICH AM PILLERSEE BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1992 A MÁ VIAC AKO 13 MEDZINÁRODNÝCH POBOČIEK S VOZOVÝM PARKOM NAD 700 VOZIDIEL.

> o pobočkách


Certifikácia

•   DIN EN ISO 9001:2008
Kvalita je našou požiadavkou - certifikát adekvátnym ocenením. Sústavné kontrolné audity dokazujú, že dôsledné manažérstvo kvality má u nás prioritné postavenie. Potvrdené certifikácie pre tuzemskú a medzinárodnú prepravu kusového tovaru platia aj pre partnerské špedície, ktoré sú zapojené v združení ONLINE Systemlogistik.


•   HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points
Koncept HACCP, je medzinárodne uznávaná metóda, ktorá zabezpečuje, že potenciálne ohrozenie bezpečnosti potravín sa zistí a odstráni. Táto certifikácia je veľmi dôležitá najmä pre prepravu a skladovanie potravín s riadenou teplotou.

•   SQAS - Safety and Quality Assessment System
Systém SQAS, teda systém posudzovania bezpečnosti a kvality slúži na ochranu zamestnancov, obyvateľstva a životného prostredia. Audit zahŕňa dodržiavanie zákonných právnych predpisov a siaha ďaleko nad rámec požiadaviek normy ISO 9001:2000. Komponenty na certifikáciu podľa normy ISO 14001 sú tu už taktiež integrované. So známkou SQAS, ktorá je uznávaná v celej Európe, dokazujeme veľmi vysoké štandardy pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť v našom podniku.
 
•   Certifikát ATP
Certifikát ATP je pre medzinárodnú prepravu rýchlo sa kaziacich potravín v rozsahu platnosti dohody ATP nevyhnutný. Osvedčuje, že prepravný prostriedok na prepravu rýchlo sa kaziacich potravín je vyhovujúci a zodpovedá príslušnej triede ATP.

•   Projekt „Klima: Aktiv“ Ocenenie
Skupine podnikov Nothegger bolo už viackrát udelené ocenenie za odbornosť v ochrane ovzdušia Spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva.

•   ADR / Splnomocnenec pre nebezpečný tovar
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (skratka ADR, z Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) zahŕňa osobitné predpisy pre cestnú prepravu týkajúcu sa obalov, zaistenia nákladu a označenia nebezpečného tovaru.

•   Splnomocnenec pre ochranu údajov
Ochrana a bezpečnosť údajov sa stali ústredným prvkom v každom podniku. Tomuto zodpovedajúca funkcia existuje aj v skupine Nothegger.

•   Preprava odpadov
Import a export odpadov sa v Európe riadi prísnymi osobitnými pravidlami a podlieha povinnosti o registrácii. My ako podnik registrovaný v Európe, sme oprávnení realizovať takúto prepravu podľa predpisov. Pre Taliansko máme k dispozícii zápis v zozname Albo („Albo gestori ambientali“).

•   GMP+ B4 – Medzinárodná  preprava  krmiva
Sme certifikovaní certifikátom DEKRA s.r.o. Štutgart, na prepravu krmív podľa GMP+ B4. (GMP+ - registračné číslo PDV110568).

Pritom je absolutne nevyhnutné zaistiť bezchybnú /kompletnú dokumentáciu poradia prepravy. Len tak sa môžete uistiť, že prepravovaný tovar bezpečne a nepoškodene dôjde k Vášmu zákaznikovi.

Vďaka našim kombinovaným riešeniam a k tomu patriacej výbave AGRO kontajnerov s výsypnou klapkou sme schopní pomocou kombinovanej prepravy Váš tovar transportovať ekologicky a využiť výhodu nákladov až do 27 ton.